Tải bản in (PDF)

DANH MỤC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CẤP IV - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/04/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lưu ý hai số đầu mã ngành: 51 là trình độ cao đẳng, 52 là trình độ đại học, tương đương chữ C và chữ D trong thông báo tuyển sinh của các trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục Công nghệ Thông tin
03/2012