Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Tài nguyên theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong tài nguyên Tiếng Anh. Xem tất cả nhãn trong site
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo