Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Đức

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtDuc_M972.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,831 972
174.1kB
DeCtDuc_M931.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,851 978
174.4kB
DeCtDuc_M854.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,914 960
174.6kB
DeCtDuc_M723.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,720 956
174.6kB
DeCtDuc_M635.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,794 945
174.7kB
DeCtDuc_M608.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,889 950
174.1kB
DeCtDuc_M547.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,867 995
173.8kB
DeCtDuc_M419.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,983 947
174.8kB
DeCtDuc_M368.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,879 941
174.3kB
DeCtDuc_M275.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,774 988
174.7kB
DeCtDuc_M264.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,777 949
174.4kB
DeCtDuc_M173.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,855 953
174.4kB
DaCtDuc.pdf
người gửi admin
Đáp án chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,768 976
144.3kB
Trang 1 trên 1 (13 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo