Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Nhật

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtNhat_M931.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,467 859
211.6kB
DeCtNhat_M918.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,413 845
212.4kB
DeCtNhat_M842.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,371 859
211.5kB
DeCtNhat_M735.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,296 876
211.1kB
DeCtNhat_M627.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,428 839
212.2kB
DeCtNhat_M576.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,156 803
212.6kB
DeCtNhat_M425.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,451 859
212.1kB
DeCtNhat_M385.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,369 853
211.2kB
DeCtNhat_M317.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,362 861
212.4kB
DeCtNhat_M278.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,468 828
212.3kB
DeCtNhat_M195.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,402 899
212.9kB
DeCtNhat_M146.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,480 852
212kB
DaCtNhat.pdf
người gửi admin
Đáp án chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,545 954
144.5kB
Trang 1 trên 1 (13 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo