Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Nhật

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtNhat_M931.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,527 877
211.6kB
DeCtNhat_M918.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,483 866
212.4kB
DeCtNhat_M842.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,427 881
211.5kB
DeCtNhat_M735.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,365 896
211.1kB
DeCtNhat_M627.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,484 861
212.2kB
DeCtNhat_M576.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,220 829
212.6kB
DeCtNhat_M425.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,513 882
212.1kB
DeCtNhat_M385.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,424 878
211.2kB
DeCtNhat_M317.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,421 881
212.4kB
DeCtNhat_M278.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,530 850
212.3kB
DeCtNhat_M195.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,465 920
212.9kB
DeCtNhat_M146.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,546 872
212kB
DaCtNhat.pdf
người gửi admin
Đáp án chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,605 975
144.5kB
Trang 1 trên 1 (13 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo