Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Trung

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtTrung_M978.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,640 1,235
282.9kB
DeCtTrung_M960.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,621 1,050
282.9kB
DeCtTrung_M824.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,654 1,081
282kB
DeCtTrung_M725.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,710 1,136
281.8kB
DeCtTrung_M718.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,558 1,054
281.4kB
DeCtTrung_M639.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,738 1,236
282.7kB
DeCtTrung_M590.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,704 1,100
282.8kB
DeCtTrung_M472.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,707 1,152
281.6kB
DeCtTrung_M415.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,586 930
281.9kB
DeCtTrung_M386.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,380 998
281.8kB
DeCtTrung_M273.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,620 1,037
281.4kB
DeCtTrung_M137.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,516 1,123
282.1kB
DaCtTrung.pdf
người gửi admin
Đáp án chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,580 1,007
144.6kB
Trang 1 trên 1 (13 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo