Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Hoá khối A

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,374 12,320
288.8kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,317 9,885
154.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,893 5,684
289kB
DeHoaACt_DH_K10_M728.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,619 6,084
289.2kB
DeHoaACt_DH_K10_M684.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,656 4,587
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,565 4,985
289.6kB
DeHoaACt_DH_K10_M419.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,514 4,886
288.9kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo