Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Nhật khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNhatDCt_DH_K10_M526.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,928 1,136
277.8kB
DeNhatDCt_DH_K10_M479.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,787 1,083
277.4kB
DeNhatDCt_DH_K10_M364.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,804 1,142
278.1kB
DeNhatDCt_DH_K10_M142.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,867 1,240
277.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,707 1,098
167kB
DeNhatDCt_DH_K10_M953.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,728 1,120
277.5kB
DeNhatDCt_DH_K10_M715.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,668 1,040
276.9kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo