Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Pháp khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
 
DePhapDCt_DH_K10_M147...
người gửi admin
07-10-2010
1,254 downloads
 
DaPhapDCt_DH_K10...
người gửi admin
07-10-2010
1,025 downloads
 
DePhapDCt_DH_K10_M946...
người gửi admin
07-10-2010
847 downloads
 
DePhapDCt_DH_K10_M725...
người gửi admin
07-10-2010
851 downloads
 
DePhapDCt_DH_K10_M651...
người gửi admin
07-10-2010
816 downloads
 
DePhapDCt_DH_K10_M584...
người gửi admin
07-10-2010
820 downloads
 
DePhapDCt_DH_K10_M395...
người gửi admin
07-10-2010
844 downloads
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo