Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Tài nguyên theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong tài nguyên Chương trình kết nối mạng Viettel tài trợ. Xem tất cả nhãn trong site
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo