Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Interactive Physics and Math with Java Math


người gửi edunet
03-16-2009

Số lần tải: 1,894
Dung lượng: 11.1kB
Số lần xem: 3,750
Interactive Physics and Math with Java Math
Dung lượng: 11.1kB
Xếp trong: ,

Rất nhiều Java Applet thí nghiệm Toán và Lý


Authors:
Sergey Kiselev,
Tanya Yanovsky-Kiselev

Copyright

Comments
Suggestions

 

Best with
MSIE

Netscape 4.0


Interactive Physics and Math with Java
Math
Write and Plot a Function (Interpreter) Java Applet
Introductory Physics
Single Slit Diffraction Java Applet
Interaction of Radiation with an Atom Java Applet
The Laser Java Applet
Image Formation by a Converging Lens Java Applet
Image Formation by a Diverging Lens Java Applet
Image Formation by a Diverging Mirror Java Applet
Induced Current Java Applet
Total Internal Reflection Java Applet
The Bouncing Ball Java Applet
The Spring Pendulum Java Applet
The Pendulum Java Applet
A Two-Resistor Circuit Java Applet
A Four-resistor Circuit Java Applet
Kirchhoff's Rules (Circuit 1) Java Applet
Kirchhoff's Rules (Circuit 2) Java Applet
Kirchhoff's Rules (Circuit 3) Java Applet
Kirchhoff's Rules (Circuit 4) Java Applet
Kirchhoff's Rules (Circuit 5) Java Applet
Charged Particles in a Magnetic Field Java Applet
Light Dispersion through a Glass Prizm Java Applet
Light Dispersion through a Glass Slab Java Applet
Advanced Physics
Oscillating 3D Crystal Java Applet
Toda Lattice Solitons Java Applet
Anharmonic Local Modes Java Applet

Last modified: July 17, 1997
© Copyright 1997, Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo