Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

NCH: Express Talk VoIP Softphone


người gửi edunet
06-17-2009

Số lần tải: 1,279
Dung lượng: 407.2kB
Số lần xem: 2,923
NCH: Express Talk VoIP Softphone
Dung lượng: 407.2kB
Xếp trong: ,

Click here for more information on Express Talk VoIP Softphone

Express Talk VoIP Softphone
Express Talk works like a telephone to let you make calls through your computer. You can call anyone via the internet who also has a softphone installed. You can also call regular telephone numbers if you have signed up with a broadband phone company or have a VoIP PBX. Connect your webcam and Express Talk will work as a video phone.

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo