Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Biểu diễn tổng hợp chuỗi Fourier 1


người gửi edunet
06-25-2009

Số lần tải: 2,390
Số lần xem: 4,188
Biểu diễn tổng hợp chuỗi Fourier 1
Xếp trong:

Xem chi tiết tại

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=17.0

Quý vị sử dụng phần mềm này để có thể chứng minh:

1. Cảm thụ một tín hiệu phụ thuộc phổ tần số, không phụ thuộc phổ pha.

Có thể điều khiển phổ pha qua sin và cos

SGK Vật lý đã viết rằng khi hình dáng tín hiệu khác nhau sẽ có âm sắc nhau. Đây là điều Sai.

Hãy đặt tín hiệu có hài bậc 2 trong 2 trường hợp: hoặc bằng 0,5 sin 2.pi.2f.t  hoặc   0,5 cos 2.pi.2f.t 

Hình tín hiệu khác nhau nhưng nghe giống nhau do phổ tần số giống nhau.

 

sin 2.pi.f.t + 0,5 sin 2.pi.2f.t     f ở trong hình thí nghiệm này  = 220Hz

 

sin 2.pi.f.t +  0,5 cos 2.pi.2f.t 

 

2. Tổng hợp của các sin và cos là hàm tuần hoàn.

 

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo