Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

fMath Web Editor: Soạn thảo công thức toán học trên web


người gửi edunet
10-23-2011

Số lần tải: 3,986
Số lần xem: 7,140
fMath Web Editor: Soạn thảo công thức toán học trên web

fMath Web Editor is the best editor to create and edit equations on web.

It has more than 20000 symbols to display and a rich interface.

The formula can edited by interface or in MathML or in LaTeX. And is free of charge to use and to distribute. 

http://htwares.com/thumb/big-thumb-7638-1.jpg

fMath Web Editor 1.5.1 screenshot

 

Xem thêm các loại khác:

fMath Web Editor 1.5.1 screenshot
fMath Web Editor 
fMath Web Editor is the best editor to create and edit equations on web. It has more than 20000 symbols to display and a rich interface. The formula c 

fMath Editor - CKEditor Plugin 1.5.1 screenshot

fMath Editor - CKEditor Plugin 
fMath Editor -CKEditor plugin is the best math editor to create and edit equations on web. It has more than 20000 symbols to display and a rich interf 
Date added:29 Jan 2011


fMath Editor - YUI Editor Plugin 1.5.1 screenshot
fMath Editor - YUI Editor Plugin 
fMath Editor -YUI Editor plugin is the best math editor to create and edit equations on web. It has more than 20000 symbols to display and a rich inte 
fMath Editor - TinyMCE Plugin 1.5.1 screenshot
fMath Editor - TinyMCE Plugin 
fMath Editor -TinyMCE plugin is the best math editor to create and edit equations on web. It has more than 20000 symbols to display and a rich interfa 
Date added:02 Feb 2011

fMath Editor - Cute Editor Plugin 1.5.1 screenshot
fMath Editor - Cute Editor Plugin 
fMath Editor - Cute Editor plugin is the best math editor to create and edit equations on web. It has more than 20000 symbols to display and a rich in 
Date added:03 Feb 2011

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo