Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Lạng Sơn


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,150
Dung lượng: 847.9kB
Số lần xem: 1,888
Lạng Sơn
Dung lượng: 847.9kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
109 Tỉnh Lạng Sơn 10002 THPT Chuyên Chu Văn An                    457                      17.62
374 Tỉnh Lạng Sơn 10003 THPT DT Nội trú tỉnh                    136                      15.29
1193 Tỉnh Lạng Sơn 10043 THPT Hữu Lũng                    396                      12.75
1525 Tỉnh Lạng Sơn 10036 THPT Chi Lăng                    192                      11.94
1754 Tỉnh Lạng Sơn 10001 THPT Việt Bắc                    773                      11.34
1765 Tỉnh Lạng Sơn 10025 THPT Văn Quan                       81                      11.31
1780 Tỉnh Lạng Sơn 10015 THPT Pác Khuông                       66                      11.28
1808 Tỉnh Lạng Sơn 10024 THPT Lương Văn Tri                    149                      11.20
1826 Tỉnh Lạng Sơn 10048 THPT Đồng Bành                       74                      11.14
1845 Tỉnh Lạng Sơn 10028 THPT Đồng Đăng                    131                      11.09
1888 Tỉnh Lạng Sơn 10047 THPT Tú Đoạn                       46                      10.90
2031 Tỉnh Lạng Sơn 10044 THPT Vân Nham                       91                      10.47
2038 Tỉnh Lạng Sơn 10032 THPT Lộc Bình                    274                      10.45
2063 Tỉnh Lạng Sơn 10013 THPT Bình Gia                    161                      10.37
2109 Tỉnh Lạng Sơn 10017 THPT Văn Lãng                    146                      10.18
2123 Tỉnh Lạng Sơn 10021 THPT Vũ Lễ                       96                      10.14
2140 Tỉnh Lạng Sơn 10040 THPT Đình Lập                    157                      10.09
2143 Tỉnh Lạng Sơn 10009 THPT Tràng Định                    302                      10.08
2146 Tỉnh Lạng Sơn 10029 THPT Cao Lộc                    262                      10.07
2185 Tỉnh Lạng Sơn 10011 THPT Bình Độ                       34                        9.92
2186 Tỉnh Lạng Sơn 10033 THPT Na Dương                    164                        9.92
2263 Tỉnh Lạng Sơn 10037 THPT Hòa Bình                       55                        9.58
2398 Tỉnh Lạng Sơn 10020 THPT Bắc Sơn                    276                        9.05
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo