Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Tài nguyên theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong nhóm Công nghệ - Công cụ tiện ích. Xem tất cả nhãn trong site
Xin lỗi, nhưng không có thêm nhãn cho việc lọc.
Trang 1 trên 1 (1 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo