Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
 • Java applet dạy Toán và Lý.

  Interactive Physics and Math with Java Math Write and Plot a Function (Interpreter) Java Applet
  Gửi vào Học liệu Toán người gửi edunet từ 03-16-2009
  Xếp trong: Java applet, toán
 • Interactive Physics and Math with Java Math

  Rất nhiều Java Applet thí nghiệm Toán và Lý Authors: Sergey Kiselev, Tanya Yanovsky-Kiselev Copyright Comments Suggestions Best with MSIE Netscape 4.0 Interactive Physics and Math with Java Math Write and Plot a Function (Interpreter) Java Applet Introductory Physics Single...
  Gửi vào Học liệu Vật lý người gửi edunet từ 03-16-2009
  Xếp trong: Java applet, vật lý
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo