Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
Xin lỗi, nhưng không có thêm nhãn cho việc lọc.
  • Vẽ ngay trên web paintweb-0.5-alpha.tar.gz

    PaintWeb is a Web application which allows users to draw inside the Web browser, making use of the new HTML 5 Canvas API . Currently, the project is being integrated into Moodle and TinyMCE , as part of the Google Summer of Code 2009 program. Go ahead and run PaintWeb now: Version 0.5 alpha , build 2008...
    Gửi vào Học liệu Họa người gửi edunet từ 05-10-2009
    Xếp trong: vẽ, Moodle
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo