Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
Xin lỗi, nhưng không có thêm nhãn cho việc lọc.
 • Tham khảo http://www.ixl.com

  MATH LANGUAGE ARTS REPORTS AWARDS STANDARDS MEMBERSHIP Remember Practice that feels like play Dynamic, adaptive learning Practice Math & Language Arts | K–12 P Pre-K Counting, comparing groups, inside and outside, long and short, and more. See all 42 skills K Kindergarten Patterns, identifying...
  Gửi vào website tham khảo người gửi edunet từ 10-16-2014
  Xếp trong: môn toán
 • Tham khảo http://mathworksheetwizard.com

  Make math worksheets for children. The Math Worksheet Wizard is a simple-to-use tool for teachers and parents. HOME ARITHMETIC KINDERGARTEN FIRST GRADE SECOND GRADE THIRD GRADE FOURTH GRADE FIFTH GRADE FORMS CONTACT Make 1000s of FREE Math Worksheets! No registration needed! Just print and go! The Math...
  Gửi vào website tham khảo người gửi edunet từ 10-16-2014
  Xếp trong: môn toán
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo