Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
  • Tên bài giảng toán bằng tiếng Anh, THCS

    I. Numbers (1) (400) 1. Integers (46) 2. Divisibility (49) 3. Prime factor decomposition (34) 4. Fractions (39) 5. Operations on fractions (44) 6. Decimals (24) 7. Decimals and fractions (29) 8. General division (25) 9. Powers and roots (50) 10. Standard index form (41) 11. Use of a calculator (45) II...
    Gửi vào Học liệu Toán người gửi edunet từ 03-10-2010
    Xếp trong: toán, tên tiếng Anh, THCS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo