Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
  • Tên bài giảng toán bằng tiếng Anh, tiểu học

    I. Using and applying Maths (1) (59) 1. Solving word problems (25) 2. Small steps (19) 3. Explain and justify (17) II. Numbers and the Number System (1) (235) 4. Ordering decimals (26) 5. Fractions, ordering fractions (24) 6. Changing fractions into decimals and percentages (25) 7. Negative numbers ...
    Gửi vào Học liệu Toán người gửi edunet từ 03-10-2010
    Xếp trong: toán, tên tiếng Anh, tiểu học
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo