Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
 • Hệ thống Bài giảng Toán, bằng tiếng Anh, THPT của Universal Curriculum

  I. Numbers (1) (34) 1. Surds (34) II. Quadratic functions (241) 2. Quadratic functions, graphs (51) 3. Factorisation of quadratic functions (46) 4. Quadratic equations (40) 5. Simultaneous equations (29) 6. Inequalities (30) 7. Quadratic inequalities (45) III. Polynomials (195) 8. Presentation of polynomials...
  Gửi vào Học liệu Toán người gửi edunet từ 03-10-2010
  Xếp trong: toán, tên tiếng Anh, THPT
 • Tên bài giảng toán bằng tiếng Anh, THCS

  I. Numbers (1) (400) 1. Integers (46) 2. Divisibility (49) 3. Prime factor decomposition (34) 4. Fractions (39) 5. Operations on fractions (44) 6. Decimals (24) 7. Decimals and fractions (29) 8. General division (25) 9. Powers and roots (50) 10. Standard index form (41) 11. Use of a calculator (45) II...
  Gửi vào Học liệu Toán người gửi edunet từ 03-10-2010
  Xếp trong: toán, tên tiếng Anh, THCS
 • Tên bài giảng toán bằng tiếng Anh, tiểu học

  I. Using and applying Maths (1) (59) 1. Solving word problems (25) 2. Small steps (19) 3. Explain and justify (17) II. Numbers and the Number System (1) (235) 4. Ordering decimals (26) 5. Fractions, ordering fractions (24) 6. Changing fractions into decimals and percentages (25) 7. Negative numbers ...
  Gửi vào Học liệu Toán người gửi edunet từ 03-10-2010
  Xếp trong: toán, tên tiếng Anh, tiểu học
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo